(គេហទំព័រពន្លឺខ្មែរអមតះ) សម្តេច តេជោ ហ៊ុន សែន រីករា យដែ លអ្នក ជំងឺកូវីដ -១៩ នៅកម្ពុជា ជា សះស្បើយ ទាំង អស់

ចេញផ្សាយថ្ងៃទី១១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០

ភ្នំពេញ៖ សម្តេចតេ ជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋ មន្ត្រី នៃ ព្រះរាជាណាច ក្រកម្ពុជា បាន សំដែង ក្តីរី ករាយ ជា ពន់ពេក ដែល អ្នក ជំងឺកូវីដ -១៩ នៅក ម្ពុជាទាំងអស់ បាន ជាសះស្បើយ ។
សម្តេច តេជោ ហ៊ុន សែន បាន សរសេរ ថា «ខ្ញុំសូមចូល រួម រីករាយជា មួយ ដំណឹង ពីក្រសួងសុ ខា ភិបាល ដែលបា នប ញ្ជាក់ថា នៅ ក្នុងដំណាក់ កាល ទី២នៃ ការឆ្លងរាលដាល ជំងឺកូវីដ-១៩ ដែល មាន អ្នកជំងឺ ២៧៤ នាក់ គឺមក ដល់ យប់ មិញ នេះអ្នកជំ ងឺទី ២៧៤ ដែល ជាអ្ន កជំងឺកូវីដ -១ ៩ចុង ក្រោយ បា នព្យាបា ល ជាសះស្បើយហើ យ។ នេះជា ដំណឹងដ៏រី ករាយ បំផុ តសម្រាប់ កម្ពុជា យើង»។
ទោះជា បែប នេះ ក្តី សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នៅ តែអំពាវនា វសូមឱ្យ បងប្អូ នប ន្តចូលរួ មថែរ ក្សាសុខភា ព អនាម័យឱ្យ បាន ល្អ កុំឱ្យ ឆ្លងកូវី ដ-១៩ ឱ្យ សោះ ដោយត្រូវ ឧស្សាហ៍ ដុស លាង សម្អាតដៃជាមួយសាប៊ូ ចឹល ទឹក អាល់ កុល ហើយ ពាក់ម៉ាស នៅក ន្លែង ចាំបាច់ ដូចជា នៅក ន្លែងទីប្រជុំ ជន ដែល មាន មនុស្ស ច្រើន អ៊ូ អរដូច ជា ក្នុង ពិធីបុណ្យនៅ តា មវត្ត អារាម ជា ដើម៕